--> Continental bulldog club Finland kotisivustot...

        

CONTINENTAL BULLDOG CLUB FINLAND RY


 

 Yhdistyksen säännöt 12.09.2016 217.864

CONTINENTAL BULLDOG CLUB FINLAND RY

1 YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Continental Bulldog club Finland ry

2 YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen kotipaikka on Loppi ja sen toiminta-alue käsittää koko Suomen

3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on rotua harrastavana yhdistyksenä edistää puhdasrotuisten
continental bulldogien kasvatusta ja jalostusta,sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä toimialueellaan.
Yhdistys toimii Suomen Seurakoirayhdistys-Finlands Sällskaphundförening ry:n
ja sitä kautta Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n alaisuudessa.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestämällä keskustelu-,neuvonta- ja koulutustilaisuuksia sekä
harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
Järjestämällä koiranäyttelyitä, -kokeita ja –kilpailuja.
Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä, niin koti- kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita.
Ylläpitämällä yhteyksiä ja jäsenyyksiä Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubbenry:n ja mahdollisiin muihin alan järjestöihin
ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa.
Levittämällä tietoa kenneltoiminnasta sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa.
Pitää yllä rekisteriä suomalaisista sekä Suomeen tuoduista continental bulldogeista

4 PAIKALLISOSASTOT
Jäsenet voivat perustaa epäitsenäisiä paikallisosastoja hallituksen suostumuksella.
Paikallisosastot toimivat hallituksen hyväksymien sääntöjen mukaan.
Paikallisosastojen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.
Paikallisosaston jäsenet voivat tehdä osastolle lahjoituksia toiminnan kattamista varten.

5 VAROJEN HANKINTA
Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää erilaisia maksullisia huvitilaisuuksia,
hankittuaan asianmukaisen luvan toimeenpanna rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia,
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6 YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen puoliso ja/tai samassa taloudessa asuva henkilö.
Perhejäsenelle ei lähetetä erikseen yhdistyksen jäsenlehteä eikä kiertokirjeitä.
Kunniajäseneksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.
Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Varsinaiset ja perheenjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 JÄSENEN EROTTAMINEN JA EROAMINEN
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet,joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin tai jos jäsen syyllistyy eläinsuojelurikkomukseen
oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen,
joka on joko määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliiton jäsenyydestä tai ei enää nauti Suomen Kennelliiton luottamusta siten,
että hänen koiranpitoonsa tai kasvatustyöhönsä on Kennelliiton toimesta kohdistunut kurinpidollinentoimenpide.
Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta sen varoihin.
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään 3 kk:n kuluessa eräpäivästä.

8 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Varsinaisilta- ja perhejäseniltäperittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.
Hallitus voi määrätä ulkomailla asuville jäsenille erillisen jäsenlehden toimituskulumaksun.
Jäsenmaksuajan ja-tavan määrää hallitus.

9 YHDISTYKSEN TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 YHDISTYSEN KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: syyskokoukseen loka-marraskuussa ja kevätkokoukseen viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti
vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten; kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
vähintään 2 kuukautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Kutsu kokoukseen julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Kutsu kokoukseen voidaan jäsenlehden viivästyessä ja muussa poikkeustapauksessa lähettää myös sähköpostilla tai kirjeellä.
Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään yhden (1) jäsenen antama valtakirja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- todetaan kokouksen laillisuus
- hyväksytään työjärjestys
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2)ääntenlaskijaa
- esitetään hallituksen toimintakertomus,varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajalle, hallitukselle ja muille tilivelvollisille - käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
- käsitellään muut asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- todetaan kokouksen laillisuus
- hyväksytään työjärjestys
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2)ääntenlaskijaa
- määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi
- esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle - valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle
sekä hallituksen varajäsenet vuosittain
- valitaan hallituksen alainen jalostustoimikunta,johon kuuluu joka toinen vuosi valittava puheenjohtaja sekä
joka toinen vuosi vaihtuva 2-6 henkilön jäsenistö
- valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
- käsitellään hallituksen tekemät esitykset
- käsitellään muut asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

12 YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan
lisäksikuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.
Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) jäsentä.
Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen vaihtuessa kokonaan tai lähes kokonaan valitaan vuosittain erovuorossa olevat hallituksen jäsenet arvan perusteella hallituksen kokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsensihteerin ja taloudenhoitajan.
Sihteeri, jäsensihteeri ja taloudenhoitaja voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta.
Sihteerinä, jäsensihteerinä ja taloudenhoitajana voi olla sama henkilö.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa.
Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.
Hallituksella on oikeus asettaa avukseen toimikuntia.
Toimikuntien toimintakausi on kalenterivuosi tai muu hallituksen määräämä aika.
Toimikuntaan voidaan valita jäseniä myös yhdistyksen ulkopuolelta.

13 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin.
Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

14 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä ja yhdistyksen tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:
- johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
- hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
- kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
- tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
- nimetä avukseen toimikuntia
- päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta
- edustaa yhdistystä
- kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta niiltä osin kuin yhdistyslaki määrää
- johtaa ja vastata yhdistyksen julkaisutoimintaa
-nimetä yhdistyksen yhteyshenkilöt ja kokousedustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin
muihin koira-alan yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin,
joita yhdistyksen kokous ei määrää

15 SÄÄNTÖJEN PURKAMINEN
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.
Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle.
Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

16 YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) yhdistyksen toisiaan vähintään kahden (2) kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa,
joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous.
Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykslle,
yhdistyksen jälkimmäisen, purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan. Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa määrätään.

17 Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa määrätään.