--> Continental bulldog club Finland kotisivustot...

        

CONTINENTAL BULLDOG CLUB FINLAND RY


 
 
 
 


 Tyhjää tilaa Suomen continentalit Vuosikokous 2017 Rodun kartoitus Suomessa Tyhjää tilaa
Continental bulldog club Finland ry;n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS KEVÄT 2017Paikka: Honkaportaankuja 11, 46420 Tirva
Aika: 21.05.2017 klo:12:00
Läsnä: Läsnäolijoista erillinen listausESITYSLISTA:


1§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2§ Todetaan kokouksen laillisuus

3§ Hyväksytään työjärjestys

4§ Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2)ääntenlaskijaa

5§ Esitetään hallituksen toimintakertomus,varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6§ Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajalle, hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7§ Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat

8§ Yhdistyksen jalostussuosituksen hyväksyminen

8§ Käsitellään muut asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

Kokouksen päättäminen


Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.
JALOSTUSSUOSITUS

Viedään hyväksyttäväksi toukokuun 2017 yleiskokoukselle

Nämä ohjeet on laadittu yleisesti hyväksyttyjä koiranjalostuksen periaatteita ja Suomen Kennelliiton –
Finska Kennelklubbenin koiranomistajan perusohjeen henkeä noudattaen. Ohjeet on tarkoitettu yhdistyksen jäsenten noudatettaviksi.
Ne eivät ole varsinaisen tuomiovallan alaisia.
Jalostusohjesäännössä on mainittu sekä rotuyhdistyksen vaatimukset, jotka noudattavat pääsääntösesti rodun kotimaan (Sveistin)
continental bulldog club Schweiz ohjeistusta, että Suomen Kennelliiton rajoitukset pentueen rekisteröinnille.

JALOSTUKSEN YLEISET PERIAATTEET

Jalostuksen tuolevaisuus riippuu jalostuksen taidosta ja kasvattajan vastuuntunnosta.
Jalostukseen pyritään käyttämään mahdollisimman korkealuokkaista jalostusmateriaalia.
Siitosyhdistelmää suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon yksilöiden luonteenominaisuudet,
ulkomuodolliset asiat, sekä perinnölliset sairaudet ja viat.
Jalostusarvoa määriteltäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen vanhempien,
sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun.
Jalostuspohjaa pyritään laajentamaan ottaen huomioon rodunomaisuuden säilyminen.
Näiden työohjeiden yleisperiaatteet ovat vähimmäisvaatimuksineen jalostustoiminnan runkona ja ohjearvoina,
kuitenkin niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä.
Säännöistä voidaan joustaa ja jalostustoimikunta voi myöntää yhdistelmälle luvan poiketa
jalostusohjesäännön vähimmäisvaatimuksista.
Jalostustoimikunnan periaate on olla työssään puolueeton ja noudattaa Suomen Kennelliiton ja
Continental bulldog club Finland ry:n yleisiä toimintaperiaatteita.
Jalostustoimikunta vastaa sille esitettyihin jalostustiedusteluihin kirjallisesti,
jolloin selvitetään tehdyt ratkaisut perusteluineen.
Jalostustoimikunnan on kokoonnuttava riittävän usein käsittelemään saapuneita jalostustiedusteluita,
jotka on toimitettava jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin, mieluiten kolme kuukautta ennen suunniteltua astutusajankohtaa.

Jalostusta koskevat määräykset jakaantuvat
- pentueen rekisteröintiä rajoittaviin sääntöihin,
- jalostukseen käytettävien koirien vähimmäisvaatimuksiin eli pentuvälitykseen hyväksyttävien pentueiden kriteereihin
- sekä muihin suosituksiin, joiden noudattamisen toivotaan yleistyvän käytännössä.

Jalostusyksilön omistajan tulisi olla Suomen Kennelliiton ja Continental bulldog club Finland ry:n jäsen
ja noudattaa koiranomistajan perusohjetta.
Kasvattajan tulisi olla allekirjoittanut kasvattajasitoumus.

JALOSTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Rotu ei kuulu vielä Pevisaan, mutta sovellamme suosituksia valmistautuen Pevisaan.

I PENTUEEN REKISTERÖINNIN EHDOT

Pentueen rekisteröinnin on ehtona, että pentueen vanhemmista on ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvauslausunto.
Lausunto toimitetaan jalostustoimikunnan sihteerille, kunnes tieto saadaan kennelliiton tietokannasta tarkastettaviksi.
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.
Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.

kyynärkuvauslausunto

Rekisteröinnin raja-arvo on 1. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.
Lausunto toimitetaan jalostustoimikunnan sihteerille,
kunnes tulokset saadaan kennelliiton tietokannasta tarkastettaviksi.

polvitarkastuslausunto

Polvitarkastusta ei vaadita, mutta polvet on hyvä tarkastuttaa.

silmätarkastuslausunto

Silmät on syytä peilauttaa ja tarkastuttaa mahdollinen entropium (silmäluomen reunan sisäänkääntymä)

MUUT REKISTERÖINNIN EHDOT

Tuontikoirien rekisteröintipapereista on toimitettava kopio jalostustoimikunnan sihteerille,
kunnes tiedot saadaan kennelliiton tietokannasta tarkastettaviksi.

Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta (= synnytystä) siten,
että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta.
Tätä tiheämpi pennutus sallitaan nartulle yhden kerran ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.

Kivesvikaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että uros on palkittu virallisessa näyttelyssä tai että sillä on eläinlääkärin todistus normaaleista kiveksistä.

JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Ikä

Nartun alaikäraja on 14 kuukautta astutushetkellä.
Uroksen alaikäraja on 14 kuukautta astutushetkellä.
Näyttelytulos tai eläinlääkärintarkastus lausunto.

Jalostukseen voidaan käyttää vain koiria, jotka täyttävät Continental bulldogin rotumääritelmän. Liite 1
Lisäksi niiden on oltava terveitä ja ne eivät saa olla arkoja eikä aggressiivisia käytökseltään.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää rotutyyppiin

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD)

Jalostukseen hyväksytään koira, jonka HD-aste on A tai B ja siinä tapauksessa myös C, että yhdistelmän toisen osapuolen HD-aste on A tai B.

Perinnölliset silmäsairaudet

Entropiumia eli silmäluomen kiertymää sisäänpäin sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Jos koiralla on todettu jokin muu luomiongelma, tulee jalostusyhdistelmän toisen osapuolen olla tervesilmäinen.
Silmäluomistaan leikattuja koiria ei tule käyttää jalostukseen.

Purentaviat

Yläpurentaista koiraa ei pitäisi käyttää jalostukseen.
Alapurennassa ihanne on 1-5 mm, yläärajana 10 mm

Muut viat ja sairaudet

Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Kurkunpäänhalvausta sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Polyneuropatian eri muotoja sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Autoimmuunisairautta sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Syöpäsairauksia sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Vakavaa spondyloosia sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Sairasta koiraa ei tule muissakaan tapauksissa tule käyttää jalostukseen.

III MUUT SUOSITUKSET

Sukusiitoskerroin

Jalostuksessa suositellaan yleisesti viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (ED)

On suotavaa, että jos jalostukseen käytettävällä koira sairastaa kyynärniveldysplasiaa, toisen osapuolen tulisi olla kyynärniveliltään terve.

Purentaviat

On suotavaa, että mikäli koiralla on kapea alaleuka, yhdistelmän toisella osapuolella on normaalisti kehittynyt alaleuka.
On suotavaa, että mikäli koiralla on hammaspuutoksia, yhdistelmän toisella osapuolella on täysi hampaisto.

Perinnölliset silmäsairaudet

On suotavaa, että jalostukseen käytettävät koirat tarkastetaan yhden vuoden välein.
Jos koiralla esiintyy multifokaali RD tai iris iris-rihmoja, (PPM) tulisi jalostusyhdistelmän toisen osapuolen olla tervesilmäinen.
PHTVL PHTVL/PHPV asteita 2-6 sairastavaa koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen.
Jos koira sairastaa PHTVL/PHPV astetta 1, tulisi jalostusyhdistelmän toisen osapuolen olla tervesilmäinen.
Polyneuropatia

Jalostuksessa tulisi välttää yhdistämästä koiria, joiden lähisuvussa esiintyy polyneuropatian eri muotoja.

Muut sairaudet

Jalostuksessa tulisi välttää yhdistämästä koiria, joiden lähisuvussa esiintyy syöpäsairauksia tai joiden suvuissa esiintyy runsaasti syöpäsairauksia.

POIKKEUSLUVAT

Poikkeusluvat tulee aina anoa ennen astutusta.

I POIKKEUSLUPA JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA VOIDAAN MYÖNTÄÄ SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD)/ yhdistelmä A + D
Poikkeuslupa voidaan myöntää yhdistelmälle, jonka toisella vanhemmalle lonkkanivelkuvauksen tulos on B ja toisen D seuraavin ehdoin:

Yhdistelmän sukusiitoskerroin ei saa 4:lla sukupolvella olla korkeampi kuin 0,00 %. BLUP-indeksien keskiarvo ylittää luvun 100.
Molempien koirien sisarusten lonkkanivelkuvausten tutkimustulosten ja kuvausprosentin pitää ylittää rodun keskiarvo.
Molempien koirien tulee olla geenitestattuja LPN1-vapaita N/N tai LPN1-vapaiden N/N vanhempien jälkeläisiä.
Molempien koirien tulee täyttää jalostusohjesäännön muut vähimmäisvaatimukset.

II ROTUYHDISTYS VOI PUOLTAA REKISTERÖINNIN POIKKEUSLUPA-ANOMUSTA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

Mikäli uroksen jälkeläisten HC-, ED- ja HD-tutkimusprosentti ja – tutkimustulokset ovat rodun keskitasoa tai paremmat,
tulee rotuyhdistys puoltamaan poikkeuslupa-anomusta jälkeläismäärän ylittämiseksi ja esittämään,
että poikkeusluvan perusteella syntynyt pentue rekisteröidään normaalilla rekisteröintimaksulla.
Pentueen rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää rotuyhdistyksen puoltava lausunto.
Mikäli jalostuksellisista syistä on perusteltua käyttää iäkästä urosta, jolta puuttuu kyynärnivelten tarkastuslausunto,
rotuyhdistys tulee puoltamaan rekisteröinnin poikkeuslupa-anomusta ja esittämään normaalia rekisteröintimaksua,
mikäli uros edustaa kannassa harvinaisia sukuja.
Rotuyhdistys tulee esittämään pentueen rekisteröintiä normaalilla rekisteröintimaksulla.
Pentueen rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää rotuyhdistyksen puoltava lausunto.
On huomattava, että pentueen rekisteröinnin poikkeuslupa-anomus osoitetaan Kennelliiton Jalostustieteelliselle toimikunnalle,
joka päättää rekisteröinnistä.

ROTUYHDISTYKSEN ASEMA JALOSTUSTYÖSSÄ

Rotuyhdistyksen jalostustoimikunta on yhdistyksen hallituksen valitsema ja toimii neuvoa antavana elimenä.
Se on kaikkien jäsenten käytettävissä. Jalostustoimikunta kerää tietoja ja välittää tietoja koirista jalostusta silmällä pitäen.
Jalostustoimikunta tiedottaa sairauksista ja kannan tilasta saatavan tiedon puitteissa Jalostustoimikunta suorittaa kyselyitä,
pentuekatselmuksia ja jalostustarkastuksia. Jalostustoimikunta julkaisee internetissä jalostusuroslistan,
jalostuksen tavoiteohjelman liitteineen sekä jalostusohjesäännön.

Jäsenlehdessä tai vuosikirjassa julkaistaan kaikki näyttelyarvostelut, TOKO-, VEPE- ja AGILITY-tulokset, luonnetesti- ja BHtulokset,
tutkimustulokset perinnöllisten sairauksien varalta ja rekisteröidyt pentueet sukusiitoskertoimineen sekä rekisteröidyt tuontikoirat.
Jalostustoimikunta auttaa tarvittaessa jalostusyhdistelmän valinnassa. Rotuyhdistys suorittaa myös pentuvälitystä.
Välitettäväksi hyväksytään ne jäsenten kasvattamat rekisteröitävät pentueet,
joiden vanhemmat täyttävät jalostukseen käytettävän koiran vähimmäisvaatimukset tai jalostusyhdistelmä on jalostustoimikunnan hyväksymä.
Rotuyhdistys valvoo myös, että jalostustyö tapahtuu jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusohjesääntöä noudattaen.