--> Continental bulldog club Finland kotisivustot...

        

CONTINENTAL BULLDOG CLUB FINLAND RY


 
 
 
 


 Rotumääritelmä Rotumääritelmän tulkinta JTO Rodun syntyminen Continental maailmalla

ALKUPERÄMAA: Sveitsi
KÄYTTÖTARKOITUS: seurakoirana ja perhekoirana

Jalostustoimikunta aloittaa Jalostuksen tavoiteohjelman koostamisen kesän 2017 aikana.
JTO:n laatiminen ei ole vielä pakollinen omassa rodussamme, kuitenkin asia on hyvin tärkeä
ja se tulee ottaa huomioon jokaista pentuetta suunniteltaessa.
Siksi yhdistys kasaa jo alkuvaiheessa JTO:n ja antaa sillä pohjan tuleville kasvattajille.

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta.
Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi
terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.
Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa,
ja voi sen perusteella esimerkiksi
tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut
tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen
liittyvien viranomaismääräysten kanssa.
JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta em. määräysten mukaiseen suuntaan.

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin.
Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä.
Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa:
koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä,
joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4-5 vuodessa.
Tarvittaessa rotujen monimuotoisuutta voidaan lisätä roturisteytysten avulla.
Jalostuksen tavoiteohjelmat ovat luettavissa Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä,
ja suurin osa ohjelmista on julkaistu myös rotuyhdistyksen nettisivuilla.
Täältä löydät lisätietoa ohjelmissa käytettävistä jalostuksen termeistä.
JTO on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50
Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotua harrastavat yhdistykset sekä rotuyhdistykset vastaavat omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta.
Jokaisen rotujärjestön pitää huolehtia, että sen alaisille roduille laaditaan oma JTO-ohjelmansa.
Velvoitteesta on vapautettu vain kaikkein harvinaisimmat rodut.

JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa.
Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on JTO hyväksyttävä rotua harrastavan yhdistyksen yleisessä kokouksessa
ennen kuin rotujärjestön yleiskokous voi sen hyväksyä. Rotujärjestön hyväksymä JTO toimitetaan
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.
Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma on yksi JTO:n työkaluista
Yhtenä rodun JTO:n toteutumisen apuna rotujärjestö voi käyttää Kennelliiton
Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA).
Ohjelmalla pyritään varmistamaan,
että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan eivätkä ne pääse runsastumaan.
Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan
on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää
alentavia vikoja ja sairauksia.

Perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi PEVISA-ohjelman avulla voidaan säilyttää rodun perinnöllistä vaihtelua,
jotta saataisiin estettyä haitallisten geenimuotojen kasautuminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

PEVISA-ohjelmassa pentujen vanhemmilta vaaditaan rotujärjestön määrittämät terveystutkimukset tai -lausunnot ennen astutusta.
Rotujärjestö voi päättää myös haluaako se, että sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän
tai alittavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä
tai että pentuetta, jonka vanhemmista jompikumpi tai molemmat ovat tuottaneet suositeltavaa enemmän jälkeläisiä
kuin rotukohtainen PEVISA-ohjelma hyväksyy,ei rekisteröidä.
Ohjelmalla voidaan myös rajoittaa lähisukulaisten keskinäisiä parituksia
tai asettaa raja-arvo rekisteröitävän pentueen sukusiitosasteelle.

Rotujärjestöt vastaavat PEVISA-ohjelmien anomisesta roduilleen ja seuraavat ohjelman vaikutuksia.
Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain, jos sillä on Kennelliiton hyväksymä JTO.
PEVISAn tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta.
PEVISA-ohjelmaan liittymisestä sekä ohjelman sisällöstä päättää rotuyhdistyksen yleiskokous.